PROCES- EN PROJECTMANAGEMENT

Overzicht en inzicht
Voor een professionele opdrachtgever en opdrachtnemer is het van essentieel belang dat er overzicht bestaat op het bouwsysteem bestaande uit elementen van het bouwproces en het bouwobject, om inzicht te hebben in de essentiële beslismomenten en de daarbij behorende afwegingskaders. Daarmee bepalen zij immers de aanpak van het bouwproject. Deze beslismomenten zijn de vaste elementen die ten grondslag liggen aan elk project, te weten: de specificaties, kwaliteit, kosten en risico’s.

Procesmanagement
Zodra een bouwwerk wordt geïnitieerd ontstaat behoefte aan procesmanagement om te zorgen voor een efficiënt en effectief bouwproces. Voor het initiatief moet een scope worden gedefinieerd, zodat de verdere uitwerking ervan beheersbaar wordt. Deze scope is het uitgangspunt voor het specificeren van het gewenste bouwwerk. De specificatie is de start voor het definiëren en beheersbaar maken van de risico’s (risicomanagement), voor het bepalen van de kosten (kostenmanagement) en voor het beheersen van de kwaliteit (kwaliteitsmanagement ). Het strategisch concept wordt bepaald door een evenwichtige keuze in deze vier pijlers.

Projectmanagement
Zodra de initiatiefnemer een bouwwerk wil realiseren door een bouwopdracht wordt het project ingericht. Afhankelijk van de bouwfase waarin het bouwproject wordt uitgegeven (situering op de glijdende schaal) zal het projectmanagement een keuze maken voor een contractvorm en voor de aanbestedingsvorm. Wanneer de opdracht is gegund wordt invulling geven aan een passende bouworganisatie, en de daarbij benodigde informatievoorziening. Dit samenwerkingsconcept wordt bepaald door een evenwichtige keuze in deze vier pijlers.

Evolutie tijdens proces
Proces- en projectmanagement evolueren met de realisatie van het bouwproject. Instrumenten en hulpmiddelen leveren direct of indirect ondersteuning aan het economisch en maatschappelijk verantwoord realiseren van (infrastructurele) bouwwerken. Proces- en projectmanagement vormen de pijlers voor een efficiënte procesafhandeling en een effectieve projectorganisatie.